JULY 2016

Tiến độ thi công cập nhật đến ngày 14/7/2016

– BLOCK B – PICASSO:
+ Tầng mái tháp B2: đã thực hiện xong
+ Tầng mái tháp B1: đang thực hiện đổ mái nhỏ.
+Tầng mái tháp B3:
Đang lắp đặt cốt thép.
Hoàn thiện:
+  Xây tường tầng : 17
+ Tô tường: tầng 8.

– BLOCK C – MOZART:
Phần khung: bê tông tầng 16
Hoàn thiện:
+ Xây tường tầng 12
+ Tô tường tầng 3,4

– BLOCK D – BEETHOVEN
Phần khung:
+ Tháp B1: tầng 12
+ Tháp B3: tầng 10
+ Tháp B2: tầng 5 mái

– BLOCK A – LEONARDO DA VINCI
Phần khung :
+ Bê tông sàn tầng 11


HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ ĐẾN NGÀY 14/7/2016

BLOCK B – PICASSO ĐANG HOÀN THIỆN TẦNG MÁI. DỰ TÍNH CẤT NÓC CUỐI THÁNG 7-2016

THI CONG SANG MAI BLOCK B - PICASSO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÌN TỪ MÁI BLOCK B – PICASSO

 

NHIN TU MAI BLOCK B - PICASSO

NHIN TU MAI BLOCK B - PICASSO