SEPTEMBER 2016


Construction Progress 15-09-2016

BLOCK PICASSO ĐANG SƠN NƯỚC VÀ HOÀN THIỆN PHẦN MÁI NGÓI

BLOCK PICASSO DANG SON NUOC VA HOAN THIEN MAI NGOI

BLOCK PICASSO DANG SON NUOC VA HOAN THIEN MAI NGOI

BLOCK PICASSO DANG SON NUOC VA HOAN THIEN MAI NGOI

 

BLOCK MOZART ĐANG HOÀN THIỆN PHẦN MÁI

BLOCK MOZART DANG HOAN THIEN PHAN MAI

BLOCK MOZART DANG HOAN THIEN PHAN MAI

 

BLOCK BEETHOVEN ĐÃ HOÀN TẤT SÀN TẦNG 17

BLOCK BEETHOVEN DANG HOAN TAT SAN TANG 17

BLOCK BEETHOVEN DANG HOAN TAT SAN TANG 17

 

BLOCK LEONARDO DA VINCI ĐÃ HOÀN TẤT SÀN TẦNG 17

BLOCK LEONARDO DA VINCI DANG TAT HOAN SAN TANG 17