THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÀN GIAO CĂN HỘ THE ART – BLOCK MOZART