Tiến độ thi công tháng 2- 2016

Đổ sàn tầng 11 – Block Picasso

Đổ sàn tầng 11- Block Picasso - Căn hộ The Art

Đổ sàn tầng 11- Block Picasso

Đổ sàn tầng 3 – Block Mozart

Đổ sàn tầng 3- Block Mozart - Căn hộ The Art

Đổ sàn tầng 3- Block Mozart

Đổ sàn tầng 1 – Block Beethoven

Đổ sàn 1 - Block Beethoven - Căn hộ The Art

Đổ sàn 1 – Block Beethoven