Tiến độ thi công tháng 10-2016


TIẾN ĐỘ 12-10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016

TIEN DO THI CONG THE ART THANG 10-2016